Условия за гаранция на мобилни телефони:

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите 

Срок на гаранцията - 24 месеца от датата на закупуване. 

Срок на гаранцията за юридически лица - 12 месеца от датата на закупуване.

Гаранцията не се отнася за акумулаторната батерия и аксесоарите към телефона / панели, зарядно устройство, мултимедийна карта, хендс-фрий, data-кабел...и т.н/, фирмата не носи отговорност за софтуерни пропуски на производителя във софтуерната версия на мобилния апарат, но при възможност я ъпдейтва. Дълготрайността на батерията и нейните характеристики зависят изцяло от спазването на правилата за експлоатация, предписани от производителя. 

 

Условия, при които не се признава гаранцията:

Липса на гаранционни документи или невалидност на тези документи, а именно:

    Несъвпадение, нечетливост или липса на IMEI номер на телефона, на данните на клиента и други.

    Нарушение на целостта, изтриване или липса на етикета на производителя или на гаранционния етикет на телефона, всички случаи на повреди, причинени от неправилна употреба, изпускане, удар, неправилно съхранение, заливане с течности, опити за поправка и софтуерна интервенция от неупълномощени лица, зареждане с неоригинални зарядни устройства или други външни въздействия в противоречие с изискванията на производителя.  Не се обслужват гаранционно телефони с наличие на метални стружки по високоговорителя.

    Не се приемат за гаранционно обслужване телефони с неработещ сензор на пръстовия отпечатък, ако по сензора има следи от удар, надрасквания и наранявания, които са довели до дефектирането му.

    При несъответствие на данните между записаното в гаранционната карта и продукта.

    При липса на гаранционна карта или копие от нея.

    При изтичане на гаранционния срок упоменат в гаранционната карта.

    При опит за ремонт, модификация или промяна на техническите характеристики, неизвършени в сервиза .

    При нарушаване на целостта на гаранционните лепенки, пломби и фабрични етикети, целящи предотвратяване на неоторизирана намеса.

    При повреди настъпили при транспорт или в следствие на неподходящо съхранение, неспазване на указанията за експлоатация, описани в съпровождащата продукта документация, вследствие на неизправности в електрическата мрежа, токови удари, мълнии, незаземяване, механични деформации, небрежно боравене с техниката,нарушен външен вид, природни бедствия, неспазване на посочените по-долу изисквания към електрическото захранване.

    Дефекти причинени от други модули и устройства, използувани съвместно с гаранционния продукт

    Не се приемат за гаранционно обслужване продукти с лош външен вид, със следи от удари по корпуса на апарата, силно замърсени, заливани с течности или с видими механични увреждания (надирания, отчупвания, смачквания)

    Дефекти или повреди в резултат от прилагане на прекомерна сила или използване на метални предмети върху сензорния екран (например ключове, пари в джобовете)

    Устройствата, които са с премахнат или сменен IMEI в следствие на неправилна подмяна на софтуер, ако продуктът е отварян или ремонтирани от друг сервиз и гаранционните лепенки са премахнати.

    Всички физически дефекти или повреди в резултат на неправилна експлоатация и поддръжка.

    Щети причинени от потребителя (например: счупен екран, USB или слот за SIM карта/и).

    Щети причинени от вода или влага.

    Проблеми с екрана, поради неправилно използване (например жълто петно или петно/ивица причинени от притискане на екрана).

    Гаранцията на продуктите не се отнася до инсталация и настройка. Проблеми свързани с инсталиране и конфигуриране на софтуер се заплащат.

    Дефектирането на елемент от даден продукт не е основание за замяна или връщане на сумата платена за него. Замяна се извършва, само при установяване на невъзможност да бъде ремонтирано устройството.

     Фирмата не носи отговорност за софтуерни пропуски на производителя във софтуерната версия на мобилния апарат, но при възможност я ъпдейтва. Не винаги всеки нов ъпдейт е по добър от предшестващия го. Възможно е след ъпдейт да се промени работата на телефона и издръжливоста на батерията.

    В случаите на повече от едно гаранционно обслужване, това не може да е основание за замяна на устройството или връщане на сумата, заплатена за него.

    Първоначалния гаранционен срок се запазва, независимо дали продуктите са били ремонтирани или заменени.

    В случай, че производителят реши да промени някоя характеристика на даден модел на по-късен етап, магазина не отговаря за тази промяна и не дължи замяна на съответното устройство. Обикновено такива промени са минимални, не се упоменават на кутията и ние няма как да разберем за тази промяна, за която отговорност носи самият производител. С покупката на устройство от нашия магазин, вие се съгласявате с тези условия.

 

Срок за отстраняване на повредата е 30 календарни дни от датата на приемане на апарата.

 

При рекламация се представя гаранционната карта, в противен случай гаранцията отпада.

 

Транспортните разходи за доставяне на продукта до търговските обекти на фирмата, както и обратния път са за сметка на клиента.

 

В срок от 14 работни дни, клиентът има право да върне стоката по чл.52,ал.1, т.7 на Закона за Защита на Потребителя, без да посочва причина да се откаже от сключения договор, чрез попълване на приложения формуляр за отказ (формуляра може да бъде изтеглен от ТУК ). Моля обърнете внимание, че стоката не трабва да е увредена, разпечатана, да не е ползвана и с ненарушена опаковка.! Ако едно от изброените условия е нарушено, клиента пак има право да върне стоката, но той няма да получи пълния размер на сумата, която е заплатил (ще бъде процентно намалена по преценка на продавача), съгласно чл.55, т.4 от Закона за Защита на Потребителя.

Незавизимо от настоящата търговска гаранция, продавача отговаря пред закона по чл.112-115 от ЗЗП и при условията, посочени в следните разпоредби:

Чл.112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителя има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителят е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неарзумни, като се вземат предвид:

1. Стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2. Значимостта на несъответствието;

3. Възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл.113 (1) (Нова-ДВ, бр.18 от 2011г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал.1-ДВ, бр18 от 2011г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) (Предишна ал.2, изм.-ДВ, бр.18 от 2011г.) След изтичането на срока по ал.2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл.114.

(4) (Предишна ал.3-ДВ, бр.18 от 2011г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) (Предишна ал.3-ДВ, бр.18 от 2011г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл.11. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решението на рекламацията по чл.113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. Разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. Намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) (Нова-ДВ, бр.61 от 2014г., в сила от 25.07.2014г.) Търговеца е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл.115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) (Предишна ал.3-ДВ, бр.61 от 2014г., в сила от 25.07.2014г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл.115 (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал.1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на право на потребителя по ал.1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал.1

Чл. 181 (1) (Изм.-ДВ, бр.18 от 2011г.) Жалби, сигнали и предложения, подадени повторно по въпроса, по който има решение, не се разглеждат, освен ако са във връзка с изпълнението на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

(2) (Изм.-ДВ, бр.18 от 2011г.) Жалбите, сигналите и предложенията, които не се разглеждат, се връщат на подателя, като му се съобщават и основанията за това. За всички закони и точки вижте сайта на КЗП линк ТУК

1.png

2.png